Disclaimer

Werkzaamheden leveren vaak extra verkeershinder op. Door slimme planningen en goede voorlichting proberen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat de overlast tot een minimum te beperken. Op vanAnaarBeter.nl vind je informatie over wegwerkzaamheden aan rijkswegen en de verwachte hinder. Bovendien vind je hier slimme alternatieven, zodat je eventuele hinder op jouw route kunt vermijden.

Meer informatie

Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten

Van A naar Beter is het label waaronder het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat communiceren over wegwerkzaamheden, verkeershinder en slim reizen.

Op deze website vind je een overzicht van werkzaamheden en verwachte hinder op de Nederlandse rijkswegen. De werkzaamheden worden geruime tijd vooraf gepland, weersomstandigheden kunnen de oorzaak zijn van uitstel of vertraging hierin. Rijkswaterstaat probeert de informatie actueel en zo volledig mogelijk te houden.

Het auteursrecht en het databankrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's) alsmede het beeld, de vormgeving, de domeinnamen en de programmatuur van deze website berust bij en wordt voorbehouden door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat.

De op deze website aangeboden informatie mag men afdrukken en/of gratis downloaden.

Waarschuwing

Uiteraard wordt de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gepresenteerd. Het kan echter voorkomen dat de informatie aangeboden op of via deze website op onderdelen verouderd, niet volledig en/of (deels) onjuist is. De informatie aangeboden op of via deze website kan regelmatig met onmiddellijke ingang en zonder enige nadere aankondiging worden gewijzigd qua inhoud en presentatie. Het verdient dan ook aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze pagina, is gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van het onderstaande. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade (waaronder ondermeer begrepen winst­derving, bedrijfsstilstand, reputatieschade en gemiste opdrachten) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website,
  • gebruik van de informatie die op of via deze website wordt aangeboden,
  • de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website,
  • misbruik van deze website,
  • verlies van gegevens,
  • het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of
  • aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website, één en ander behoudens voorzover de schade voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid van Rijkswaterstaat of diens leidinggevenden.
logo vanAnaarBeter